İşyeri açmak için gereken belgeler
Haberler:

İşyeri açmak için gereken belgeler

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Faaliyetler ve Duyurular - İşyeri açmak için gereken belgeler

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfEn iyi 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete: 10 Ağustos 2005 - 25902

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamını oku: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

   

Sayfa 2 / 2